ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปี 2567

การรับสมัครนักเรียนใหม่

ประจําปีการศึกษา 2567


ม.1 มีโปรแกรมดังนี้

 • โปรแกรม Tahfiz-Science (รับเฉพาะนักเรียนชาย)
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม SMA (ชาย/หญิง)
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม SME (ชาย/หญิง)
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4,5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม SMC (ชาย)
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  - มีผลการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม Smart Arabic (ชาย/หญิง)
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม Nusantara (ชาย/หญิง)
 • โปรแกรม ห้องนักกีฬา (ฟุตบอล/เซปัคตะกร้อ)
 • โปรแกรมทั่วไป(ชาย/หญิง)

ม.4 มีโปรแกรมดังนี้

 • โปรแกรม SMP (ชาย/หญิง)
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา 5 เทอม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม SMART-ENGLISH (ชาย/หญิง)
 • คุณสมบัติ
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชา ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม EPBL Bestari(หญิง)
 • คุณสมบัติ
  - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป

 • โปรแกรม SMART ART(ชาย/หญิง)
 • โปรแกรม Tahfiz Science(ชาย/หญิง)
 • โปรแกรม วิทย์-คณิตทั่วไป(ชาย/หญิง)
 • โปรแกรมศิลป์ทั่วไป(ชาย/หญิง)


 • ชั้นศาสนา ตั้งแต่ ชั้น 1 อิบตีดาอีย์ ถึง ชั้น 3 มูตาวาซีเตาะห์
 • ใบรับรองจากสถานศึกษา ปพ.7 (ใบรับรองการเป็นนักเรียน) หรือ ปพ.6 (สมุดพก)
 • สําเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
 • ใบรับรองผลการเรียนวิชาศาสนา หรือใบเกรดศาสนา(กรณีต่อ ม.4 )

 • ***กรณีสมัครออนไลน์ ดูรายละเอียดหลักฐาน
  บัญชีสำหรับโอนค่าสมัคร
  ชื่อบัญชี นายบัรดาน สาเม๊าะ
  หมายเลขบัญชี 5084180068
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ค่าสมัครห้องทั่วไป 20 บาท
  ค่าสมัครห้องโปรแกรม 50 บาท

ห้องเรียนโปรแกรม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-25 มกราคม 2567(ยกเว้นวันศุกร์)

 • สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-25 มกราคม 2567 ที่โรงเรียน
 • ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 6-25 มกราคม 2567

ห้องเรียนทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 (ยกเว้นวันศุกร์)

 • สมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 -29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.00 น.(ยกเว้น วันศุกร์) ที่โรงเรียน
 • ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายชื่อประกาศห้องเรียนโปรแกรม ทางเว็บไซต์โรงเรียน ( www.tvm.ac.th)

วันที่ 29 ม.ค. 2567

สอบคัดเลือกห้องโปรแกรม วันที่ 2 ก.พ. 2567


โปรแกรมห้องกีฬา (ฟุตบอล, เซปัคตะกร้อ)

ม.1 วันที่ 3 ก.พ. 2567
ม.4 วันที่ 4 ก.พ. 2567


-สอบคัดเลือกห้องทั่วไป (ม.1 ทั่วไป / วิทย์-คณิต/ศิลป์ทั่วไป)

วันที่ 9 มี.ค. 2567

-ห้องเรียนโปรแกรม วันที่ 13 ก.พ. 2567

-ห้องทั่วไป ม.1 ทั่วไป / ม.4 (วิทย์-คณิต/ศิลป์ทั่วไป) วันที่ 19 มี.ค. 2567

-ห้องเรียนโปรแกรม วันที่ 17-18 ก.พ. 2567

-ห้องทั่วไป ม.ต้น (วิทย์-คณิต / ศิลป์ทั่วไป) วันที่ 23-26 มี.ค. 2567


หมายเหตุ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • ปพ.1 (ฉบับจริง และสําเนา 1 ฉบับ ) / ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
 • ใบรับรองวิชาศาสนาฉบับจริงและสําเนา 1 ฉบับ(กรณีจบหรือย้ายมาจากโรงเรียนสอนศาสนา)
 • สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ ( กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดา/มารดา)
 • หมายเหตุ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์