รายละเอียดการสมัคร

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปี 2562

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ การรับนักเรียนใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562

ม.1 รับจํานวน 23 ห้อง จํานวนนักเรียน 1,052 คน มีโปรแกรมดังนี้

 • โปรแกรมวิชา Tahfiz-Science (รับเฉพาะผู้ชาย ) 1 ห้อง จํานวน 35 คน
 • โปรแกรม SMA ผู้ชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน ผู้หญิง 1 ห้อง จํานวน 40 คน
 • โปรแกรมทั่วไป จํานวน 19 ห้อง จํานวนนักเรียน 937 คน

ม.4 รับจํานวน 21 ห้อง จํานวนนักเรียน 966 คน มีโปรแกรมดังนี้

 • โปรแกรมวิชา SMP ผู้ชาย 1 ห้อง จํานวน 25 คน ผู้หญิง 1 ห้อง จํานวน 35 คน
 • โปรแกรมวิทย์-คณิต จํานวน 17 ห้อง จํานวนนักเรียน 816 คน
 • โปรแกรมศิลป์ทั่วไป จํานวน 2 ห้อง จํานวนนักเรียน 90 คน

ศาสนา ชั้น 1 อิบตีดาอีย์ ถึง ชั้น 3 มูตาวาซีเตาะห์

ชั้น 1 ซานาวีย์

 • โปรแกรม อาหรับ AP - โปรแกรม นูซันตารา NP
 • ใบรับรองจากสถานศึกษา (ปพ.7) หรือ (ปพ.1)
 • สําเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
 • ค่าสมัคร 20 บาท
 • สมัครด้วยตนเอง วันที่ 2 -28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องวิชาการศาสนา เวลา 08.30-16.00 น. (ยกเว้นวันศุกร์)
 • ทางเว็บไซด์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ลิงค์กรอกใบสมัคร)
 • เข้ากลางคัน และศาสนาอย่างเดียวให้มาสมัครโดยตรงที่โรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

 • บอร์ดประกาศหน้าห้องประชุม อาคาร 5 และอาคาร 8
 • ทางเว็บไซต์โรงเรียน ( www.tvm.ac.th และ admission.tvmyala.com)

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-14.00 น.

รับโดยสอบคัดเลือกและโควต้านักเรียนเก่า ม.3

 • ม.1 สอบ 4 ชุด วิชา (ตามตารางสอบที่กําหนด)
 • ม.4 สายวิทย์ สอบ 5 ชุด วิชา ม.4 สายศิลป์ สอบ 4 ชุด วิชา (ตามตารางสอบที่กําหนด)
 • กลุ่มนักเรียนเก่า ม.3 ที่ได้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.0และสอบผ่านวิชาศาสนา ไม่ต้องสอบคัดเลือก
 • กลุ่มนักเรียนเก่า ม.3 ที่ได้คะแนนผลการเรียนต่ํากว่า 2.0 หรือ ติด 0,ร ศาสนาและสามัญ ต้องสอบคัดเลือก
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

 • ประกาศบอร์คหน้าอาคาร 5 และอาคาร 8
 • เว็บไซต์โรงเรียน www.tvm.ac.th และ admission.tvmyala.com
 • นักเรียนที่สอบคัดเลือกผ่าน รายงานตัว วันที่ 1-4 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3

  หมายเหตุ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์