ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปี 2564

การรับสมัครนักเรียนใหม่

ประจําปีการศึกษา 2564


ม.1 มีโปรแกรมดังนี้

 • แผนการเรียน TahFiz-Science (รับเฉพาะนักเรียนชายที่มีผลการเรียน 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป) 1 ห้อง จํานวน 45 คน
 • แผนการเรียน SMA (ต้องมีผลการเรียน 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฌโรงเรียนวิทยาสาสตร์ชั้นนำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) นักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน นักเรียนหญิง 2 ห้อง จํานวน 80 คน
 • แผนการเรียน SME (หากเป็นนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ ) นักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน นักเรียนหญิง 1 ห้อง จํานวน 40 คน
 • แผนการเรียน SMC รับสมัครนัดเรียนที่มีความสามารถด้านคมพิวเตอร์ เน้นการเป็นโปรแกรมเมอร์ เปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน
 • แผนการเรียนทั่วไป จำนวน 17 ห้องเรียน

ม.4 มีโปรแกรมดังนี้

 • แผนการเรียน SMP นักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 30 คน นักเรียนหญิง 1 ห้อง จํานวน 40
  (หมายเหตุ SMP เปิดรับสมัครในช่วงวันที่ 18-28 มกราคม 2564 เท่านั้น)
 • แผนการเรียน SMART-ENG หากเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลทางด้านภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดขขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเปิดรับนักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน นักเรียนหญิง 1 ห้อง จํานวน 40 คน
 • แผนการเรียน SMART-ART หากเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลทางด้านศิลปะในระดับจังหวัดขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเปิดนักเรียนชาย 1 ห้อง จํานวน 40 คน นักเรียนหญิง 1 ห้อง จํานวน 40 คน
 • แผนการเรียน วิทย์-คณิตทั่วไป จำนวน 17 ห้อง

 • หมายเหตุ สำหรับนักเรียนชั้นศาสนา จพคะดเข้าห้องเรียนมนช่วงรายงานตัวเท่านั้น เว้นแต่ห้องเรียนแผนการเรียนพิเศษที่ทางโรงเรียนขอวสงวนสิทธิ์ให้เริ่มเรียนชั้นศาสนาชั้น 3 อิบตีดาอีย์ และ ระดับอิสลามศึกษาตอนปลบาย (ชั้น 1 ซานาวีย์) จะมี 2 แผนกาเรียนภาษาสำหรับวิชาศาสนา โดยให้นักเรียนเลือก คือ ภาษาอาหรับ AP และโปรแกรมภาษามลายู (นูซันตารา) NP
 • ใบรับรองจากสถานศึกษา (ปพ.7) หรือ สมุดพก(ปพ.6)
 • สําเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
 • ค่าสมัคร 20 บาท
 • ใบรับรองวิชาศาสนา

 • ***กรณีสมัครออนไลน์ ดูรายละเอียดหลักฐาน
 • สมัครด้วยตนเอง วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องวิชาการศาสนา เวลา 08.30-16.00 น. (ยกเว้น วันศุกร์)
 • ทางไปรษณีย์หรือทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ()
 • เข้ากลางคัน และศาสนาอย่างเดียวให้มาสมัครโดยตรงที่โรงเรียน
 • กรณีสมัครห้องเรียน SMP ม.4 สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม - 28 มกราคม 2564 ได้ที่งานส่งเสริม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง (4307 ได้ที่ อ.ซูไฮมี สาแม (093-2547469 , อ.ฮาฟีฟี สะมะแอ (064-0516693)

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

 • บอร์ดประกาศหน้าห้องประชุม 3 อาคาร 8
 • ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.tvm.ac.th

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

กรณีสมัครห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม. 4 สอบเฉพาะชุดวิชาพื้นฐานอย่างเดียว

 • กรณีสมัครสอบห้องเรียนแผนการเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม. 4 ต้องสอบชุดวิชาพื้นฐานและชุดวิชาเฉพาะเพื่อใช้คะแนนในการพิจารณาตามความเหมาะสม
 • ม.4 ทุกโปรแกรม สอบ 4 ชุด วิชา (ตามตารางสอบที่กําหนด)
 • กลุ่มนักเรียนเก่า ม.3 ที่ได้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.0และสอบผ่านวิชาศาสนา ไม่ต้องสอบคัดเลือก
 • กลุ่มนักเรียนเก่า ม.3 ที่ได้คะแนนผลการเรียนต่ํากว่า 2.0 หรือ ติด 0,ร ศาสนาและสามัญ ต้องสมัครเพื่อสอบคัดเลือก
 • วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2563

 • ประกาศบอร์คหน้าอาคาร 5 และอาคาร 8
 • เว็บไซต์โรงเรียน www.tvm.ac.th
 • นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรายงานตัว วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบยืนยันตัวตนออนไลน์ที่ www.tvm.ac.th
  หมายเหตุ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • ปพ.1 (ฉบับจริง และสําเนา 1 ฉบับ ) / ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
 • ใบรับรองวิชาศาสนาฉบับจริงและสําเนา 1 ฉบับ(กรณีจบหรือย้ายมาจากโรงเรียนสอนศาสนา) สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ ( กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดา/มารดา)
 • หมายเหตุ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์